سبد امروز من ، هم قد صدرایم شده
اینقدر دورم از سود، که ضرر فراموشم شده
صدرا
کمرجان
شکربن
وانصار
پ.ن: واقعا صدای محکم داریوش تا مغز استخون آدم نفوذ میکنه