امروز فردا احتمالا توافق اعلام شه واسه همین سبد سهام و درصد هاشونو بروز می کنم ببینم در دو هفته اتی چند درصد خواهد داد(انشالا)
مبین 19%-پلوله19%-تجارت 14%-کربن12%-حکمت9%-وقوام8%-صادرات7%-خکاوه7%-بهشت پارس5%
مبین و تجارت و کربن و حکمت و پلوله رو برای یک سال آتی قصد دارم نگه دارم، البت با نوسان گیری های احتمالی
بقیه مهمون موقتی برای دو هفته ای اند
انشالا همگی پر روزی باشیم