بخاطر اینکه تاپیک حمید خان را نابود نکنیم بیایید در قسمت فارکس