سلام فریبرز جان
میخواستم اگر فرصت شد یه نگاه به نمودار ساروم و شغدیر بندازین.
ممنون