شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • BC
 • :smilies (23):
  Smilies (23)
  Smilies (23)
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :10303:
  10303
  10303
 • :(81):
  (81)
  (81)
 • :vv:
  Vv
  Vv
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :28118:
  28118
  28118
 • :34:
  34
  34
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :281118:
  281118
  281118
 • :78:
  78
  78
 • :(41):
  (41)
  (41)
 • :smilies (24):
  Smilies (24)
  Smilies (24)
 • :connie_38:
  Connie 38
  Connie 38
 • :10304:
  10304
  10304
 • :1:
  1
  1
 • :icon_idea:
  Icon Idea
  Icon Idea
 • :28119:
  28119
  28119
 • :36:
  36
  36
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :281119:
  281119
  281119
 • :102:
  102
  102
 • :(48):
  (48)
  (48)
 • :smilies (25):
  Smilies (25)
  Smilies (25)
 • :connie_mini_bump:
  Connie Mini Bump
  Connie Mini Bump
 • :10305:
  10305
  10305
 • :2lxe53l:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • :icon_smile:
  Icon Smile
  Icon Smile
 • :212121:
  212121
  212121
 • :41:
  41
  41
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :281120:
  281120
  281120
 • :108:
  108
  108
 • :(52):
  (52)
  (52)
 • :smilies (28):
  Smilies (28)
  Smilies (28)
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :10306:
  10306
  10306
 • :2mo5pow:
  2mo5pow
  2mo5pow
 • :imoksmiley:
  Imoksmiley
  Imoksmiley
 • :281110:
  281110
  281110
 • :42:
  42
  42
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :smilies (9):
  Smilies (9)
  Smilies (9)
 • :281121:
  281121
  281121
 • :109:
  109
  109
 • :(54):
  (54)
  (54)
 • :smilies (29):
  Smilies (29)
  Smilies (29)
 • :empathy3:
  Empathy3
  Empathy3
 • :28111:
  28111
  28111
 • :4:
  4
  4
 • :JC_fan:
  JC Fan
  JC Fan
 • :281111:
  281111
  281111
 • :45:
  45
  45
 • :(10):
  (10)
  (10)
 • :smilies (11):
  Smilies (11)
  Smilies (11)
 • :281122:
  281122
  281122
 • :110:
  110
  110
 • :(55):
  (55)
  (55)
 • :snap:
  Snap
  Snap
 • :fishing:
  Fishing
  Fishing
 • :28112:
  28112
  28112
 • :6:
  6
  6
 • :JC_handshake:
  JC Handshake
  JC Handshake
 • :281112:
  281112
  281112
 • :52:
  52
  52
 • :(16):
  (16)
  (16)
 • :smilies (15):
  Smilies (15)
  Smilies (15)
 • :281123:
  281123
  281123
 • :114:
  114
  114
 • :(60):
  (60)
  (60)
 • :t5:
  T5
  T5
 • :flirty4-smiley:
  Flirty4 Smiley
  Flirty4 Smiley
 • :28113:
  28113
  28113
 • :7:
  7
  7
 • :kar:
  Kar
  Kar
 • :281113:
  281113
  281113
 • :53:
  53
  53
 • :(20):
  (20)
  (20)
 • :smilies (17):
  Smilies (17)
  Smilies (17)
 • :281124:
  281124
  281124
 • :126fs4147532:
  126fs4147532
  126fs4147532
 • :(62):
  (62)
  (62)
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :food-smiley-005:
  Food Smiley 005
  Food Smiley 005
 • :28114:
  28114
  28114
 • :10:
  10
  10
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :281114:
  281114
  281114
 • :57:
  57
  57
 • :(21):
  (21)
  (21)
 • :smilies (19):
  Smilies (19)
  Smilies (19)
 • :13141384601:
  13141384601
  13141384601
 • :287:
  287
  287
 • :(63):
  (63)
  (63)
 • :there:
  There
  There
 • :food-smiley-010:
  Food Smiley 010
  Food Smiley 010
 • :28115:
  28115
  28115
 • :16:
  16
  16
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :281115:
  281115
  281115
 • :65:
  65
  65
 • :(32):
  (32)
  (32)
 • :smilies (20):
  Smilies (20)
  Smilies (20)
 • :action-smiley-057:
  Action Smiley 057
  Action Smiley 057
 • :02111:
  02111
  02111
 • :(68):
  (68)
  (68)
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :ghelgheli:
  Ghelgheli
  Ghelgheli
 • :28116:
  28116
  28116
 • :17:
  17
  17
 • :pppp:
  Pppp
  Pppp
 • :281116:
  281116
  281116
 • :66:
  66
  66
 • :(34):
  (34)
  (34)
 • :smilies (21):
  Smilies (21)
  Smilies (21)
 • :Blasting_anim:
  Blasting Anim
  Blasting Anim
 • :10301:
  10301
  10301
 • :(69):
  (69)
  (69)
 • :val:
  Val
  Val
 • :girl_prepare_fish:
  Girl Prepare Fish
  Girl Prepare Fish
 • :28117:
  28117
  28117
 • :20:
  20
  20
 • :razz:
  Razz
  Razz
 • :281117:
  281117
  281117
 • :68:
  68
  68
 • :(40):
  (40)
  (40)